+371 28374072

2009/23/EK (2009. gada 23. aprīlis) par neautomātiskiem svariem 

LATVIJAS LIKUMDOŠANA METROLOĢIJAS JOMĀ
Likums "Par mērījumu vienotību" (21.07.2006.) ar grozījumiem >>>
Likums "Par atbilstības novērtēšanu" (01.05.2004.) ar grozījumiem >>>

SAISTOŠIE MINISTRU KABINETA NOTEIKUMI
09.01.2007. MK noteikumi Nr.40 "Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu", ar grozījumiem >>>
07.03.2006. MK noteikumi Nr.180 "Neautomātisko svaru atbilstības novērtēšanas noteikumi", ar grozījumiem >>>
28.06.2005. MK noteikumi Nr.455 "Kārtība, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšana, pirmreizējā verificēšana un tirgus uzraudzība", ar grozījumiem >>>
25.08.2008. MK noteikumi Nr.693 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu" >>>
05.12.2006. MK noteikumi Nr.981 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm" >>>
27.07.2010. MK noteikumi Nr.673 "Noteikumi par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem" >>>