+371 28374072

2009/23/EK (2009. gada 23. aprīlis) par neautomātiskiem svariem 

LATVIJAS LIKUMDOŠANA METROLOĢIJAS JOMĀ
Likums "Par mērījumu vienotību" (21.07.2006.) ar grozījumiem skatīt
Likums "Par atbilstības novērtēšanu" (01.05.2004.) ar grozījumiemskatīt

SAISTOŠIE MINISTRU KABINETA NOTEIKUMI
09.01.2007. MK noteikumi Nr.40 "Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu", ar grozījumiemskatīt
07.03.2006. MK noteikumi Nr.180 "Neautomātisko svaru atbilstības novērtēšanas noteikumi", ar grozījumiem skatīt
28.06.2005. MK noteikumi Nr.455 "Kārtība, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšana, pirmreizējā verificēšana un tirgus uzraudzība", ar grozījumiemskatīt
25.08.2008. MK noteikumi Nr.693 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu"
05.12.2006. MK noteikumi Nr.981 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm"
27.07.2010. MK noteikumi Nr.673 "Noteikumi par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem"